วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล

ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกตและการเลียนแบบของ Bandura

http://www.youtube.com/watch?v=DmmrsAUNldo&feature=related

ทฤษฎีการเรียนรู้สัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์

http://www.youtube.com/watch?v=btrpRFo6FMo

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์

http://www.youtube.com/watch?v=ZlZekx1P1g4&feature=fvwrel

ตัวอย่างวีดีโอทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ

http://www.youtube.com/watch?v=MQnkWbenDk4&feature=fvwrel